La gestió i anàlisis de les dades com a principal eina de presa de decisions

La gran quantitat de dades que es preveu disposar en poc temps ens pot portar el caos si no les saben gestionar.

En el mercat es disposa de bones eines per fer aquesta gestió i un dels millors gesto de dades del mercat es Google.

Com a partners de Google utilitzem les eines que el fabricant ens proporciona per tal d’analitzar les dades que provenen de les diferents fons de l’empresa.